TR | EN
Arama

İlgili Kişi Başvuru Formu

Download PDF

TEKOM-PUK ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

İLGİLİ KİŞİ BAŞVURU FORMU

 

 1. Başvuru Hakkına İlişkin Genel Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“6698 sayılı Kanun”) 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak TEKOM-PUK ELEKTROMEKANİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’ye (“Şirket”) başvurarak aşağıda yer verilen taleplerde bulunabilirsiniz:

 1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 8. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Şirketimiz 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesine dayanarak başvurunuzu talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde sonuçlandıracaktır.

 1. Başvuru Şekli

Yukarıda bahsedilen haklarınız kapsamındaki taleplerinizi 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesi ile Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. maddesi gereğince; yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da önceden Şirketimize bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize iletebilirsiniz. Ancak “İlgili Kişi” sıfatıyla yapılacak başvuru esnasında, yazılı başvuru kanallarına ilişkin aşağıdaki açıklamalara dikkat edilmesi uygun olacaktır:

BAŞVURU YÖNTEMİ

 

Yazılı Olarak Başvuru Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Yoluyla
BAŞVURU ADRESİ

 

Mustafa Kemal Atatürk Bulv. No:11 AOSB Çiğli-İZMİR

tekompuk@hs03.kep.tr

BAŞVURUDA GÖSTERİLE-CEK BİLGİ

 

Zarfın/tebligatın üzerine “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazınız. E-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazınız.

 

 1. Kimlik ve İletişim Bilgileriniz

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri nedeniyle, Sizinle iletişime geçebilmemiz ve kimliğinizi doğrulayabilmemiz için aşağıdaki alanları lütfen doldurunuz.

  Posta adresime gönderilmesini istiyorum.Elektronik posta adresime gönderilmesini istiyorum.Faks numarama gönderilmesini istiyorum.